نمونه گزارش سرپ + آموزش تکمیلی SERP

هزینه آماده سازی نمونه گزارش وبدون آموزش : ۱۹۹.۰۰۰ تومان می باشد

هزینه آماده سازی نمونه گزارش به همراه آموزش تکمیلی :‌ ۲۶۹.۰۰۰ تومان می باشد .

هزینه پکیج کامل سرپ شامل ( نمونه گزارش + آموزش تکمیلی + ابزار ها) :‌  : ۳۷۹.۰۰۰ تومان می باشد .

که در صورتی که نمونه گزارشی در زمینه شما امکان ارائه داشته باشیم با شما تماس گرفته می شود و بعد از پرداخت هزینه فایل مربوطه برایتان آماده می شود و در اختیارتون قرار داده می شود

نکته مهم ۱ : این گزارش به ازای ۱ سایت آماده سازی می شود

هزینه به ازای هر سایت بیشتر مبلغ ۱۳۹.۰۰ تومان می باشد .

نکته مهم ۲ :‌گزارش سرپ نهایتا به مدت ۱ ماه معتبر می باشد

نکته مهم ۳ : این انالیز برپایه ۶ کلیدواژه اصلی شما می باشد و هر کلید واژه جدید هزینه جداگانه دارد .

برای تمدید آنالیز مبلغ : ۱۳۹.۰۰۰ تومان دریافت می شود .

مدت زمان آماده سازی و ارسال فایل :  حداکثر ۴۸ ساعت بعد از پرداخت می باشد .

درخواست نمونه گزارش :‌